Y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes- Diogelu Data a Rhannu Gwybodaeth Mae Gwasanaeth Addysg Cyngor Dinas Caerdydd yn delio â llawer o sefydliadau er mwyn cyflawni ei swyddogaethau statudol ac felly mae rhannu rhywfaint o ddata yn hanfodol.  Isod rhestrir rhai o’r partneriaid allweddol y rhennir data â hwy. Fe’ch anogir i ymweld â gwefannau’r partneriaid i ddysgu mwy am eu rôl ym maes addysg a sgiliau yng Nghymru.  Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r data a rennir gyda’r partneriaid yn ddi-enw neu’n ddata cydgasgledig, ond pan fydd angen rhannu data personol a/neu sensitif gwneir hynny yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  Mae unrhyw bartneriaid sy'n cael data personol neu sensitif wedi’u eu nodi gyda*.

Gyrfa Cymru* – http://www.careerswales.com/ Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro* - http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/

Awdurdodau Lleol Casnewydd - http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfmlink text

Xerox

Gallai eich gwybodaeth fod wedi cael ei rhannu â Xerox er mwyn cysylltu â chi. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Xerox yn rheoli data personol, edrychwch ar y Polisi Preifatrwydd drwy ddilyn y ddolen hon: www.xerox.co.uk/en-gb/about/privacy-policy